Poniedziałek, 10 Grudnia 2018 - Julii, Danieli, Bogdana

Pieniądze czekają

Do 1 października studenci mieszkający w gminie Gostyń mogą ubiegać się o otrzymanie stypendiów. - Pomoc finansowa przysługuje osobom odbywającym studia I lub II stopnia albo studia jednolite magisterskie w rozumieniu prawa o szkolnictwie wyższym, którzy nie mają więcej niż 25 lat – mówi Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia.
Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 771 zł netto (wyliczonej w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej). - Przy ustalaniu dochodu uwzględnia się dochody osiągane przez wszystkie osoby w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – informują urzędnicy gostyńskiego magistratu. Osoba starająca się o pomoc socjalną musi także: zaliczyć kolejny rok studiów lub studiować na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończyła studia pierwszego stopnia oraz nie powtarzać, z przyczyn innych niż zdrowotne, roku studiów.

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się student, który: zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów II stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia I stopnia, nie powtarzał roku studiów z przyczyn innych niż zdrowotne oraz uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. maksymalnej skali ocen lub punktów obowiązujących na danej uczelni. - Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną na podstawie ocen lub punktów ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Studentowi pierwszego roku studiów II stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w ostatnim roku akademickim studiów I stopnia – czytamy w informacji prasowej Gminy Gostyń.

Podstawą do udzielenia pomocy materialnej jest wniosek studenta, który należy złożyć w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój nr 11). Formularze wniosków można odebrać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych w budynku przy ul. Wrocławskiej 256 lub pobrać ze strony www.biuletyn.gostyn.pl z zakładki: „Poradnik klienta/oświata, stypendia, zasiłki”.
 
Źródło: Foto. gostyn.pl
2018-08-14 11:50 85

Komentarze

Ten materiał nie ma jeszcze komentarzy

Dodaj komentarz

Twój mail będzie nie widoczny.